Lütfen İletişim bilgilerinizi doldurarak formu gönderiniz.

Adınız Soyadınız

Telefon Numaranız

Bulunduğunuz Yer :

MEVZUATSAL BİLDİRİMLER

ALINAN KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA VE KULLANIM KOŞULLARI

 

Yatırımcı Bilgilerinin Kullanım Koşulları

 

Yatırımcı, sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca “Müşteri Tanıma” yükümlülüklerini yerine getirmek ve yatırımcının işlemlerinin güvenliğini sağlamak üzere, Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş.’nin kendisinden bilgi/belge talebinde bulunabileceğini ve kendisinden talep edilen bilgi/belgeleri gerçek, doğru ve güncel olarak sunmakla yükümlü olduğunu kabul eder.

 

Yatırımcı, sermaye piyasasında gerçekleştireceği işlemlerde riskten korunmasının sağlanması için meslek, gelir, risk tercihi gibi bilgileri de gerekli durumlarda Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş. ile paylaşacağını, tüm bu bilgilerin güncelliğinin korunması amacıyla bilgilerinde meydana gelen her türlü değişiklikten Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş.’yi haberdar edeceğini kabul eder.

 

Yatırımcı kendi adına hareket ettiğini ya da başka şahıslar adına hareket ediyorsa başka şahıslar adına hareket ettiğini Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş.’ye beyan etmek zorundadır.

 

Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş., yasal zorunluluk bulunması halleri dışında, yatırımcının izni olmaksızın yatırımcı bilgilerini üçüncü şahıs veya kurumlar ile paylaşmayacağını taahhüt eder.

 

Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş., yatırımcının hesabının güvenliğinin sağlanması ve/veya işlemlerin gerçekleştirilmesi için teknik asgari gereklerin yerine getirilmesi amacıyla, yatırımcı bilgilerinin teyit edilmesini talep edebilir.

 

Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş., teknik gereklilikler ve teknolojik gelişmeleri değerlendirmek suretiyle Sistem ve Data Güvenlik Politikaları’nın güncelliğini sağlamakla yükümlüdür.

 

Yatırımcı Bilgilerinin Saklama Koşulları

 

Yatırımcıların tüm şahsi verileri, ilgili emir iletim sistemi ve yatırım bankacılığı uygulaması içinde saklanmakta, söz konusu verilere erişim yalnızca yetkili personel tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca, yatırımcı bilgilerinin tüm dolaşımını kayıt altında tutmak ve yetkisiz erişimleri önlemek amacıyla DLP (Data LossPreventation) Sistemi kullanılmaktadır.

 

Verilerin yedeklenmesi amacı  ile aktif her bir emir iletim sistemi için bir yedek emir iletim sistemi a Tipi Lisans sahibi kurum tarafında bulundurulmakta, herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda yatırımcının, yedek emir iletim sistemine bağlanması sağlanmaktadır. Bununla birlikte günlük ve aylık dönemlerde tüm yatırımcı verileri şifreli olarak kasetlere kaydedilmekte, bu kasetler girişi izne tabi olan ve sistem odası dışında tutulan kasalarda muhafaza edilmektedir.

 

Alınan günlük veri yedekleri 30 gün süreyle saklanmakta ve 30 günü dolduran yedekler Bilgi Güvenliği Politikası çerçevesinde imha edilmektedir.  Aylık veri yedekleri ise 5 (beş) yıl süreyle muhafaza edilmekte, dönemsel olarak alınan bu yedeklerin sağlıklı muhafaza edilip edilmedikleri testler gerçekleştirilerek kontrol edilmektedir.

 

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca telefon ile alınan her türlü emir, talimat ve/veya bildirim, faks ile alınan her türlü emir, talimat ve/veya bildirimin faks iletim tarih zaman bilgilerini içeren toplu dökümü, internet üzerinden alınan her türlü emir, talimat ve/veya bildirimin tarih, zaman ve IP (Internet Protokol) numaraları ve her türlü yatırımcı hareketine ilişkin iz (log) kaydı tutulmakta ve ilgili Tebliğ hükümleri uyarınca 5 (beş) yıl süre ile saklanmaktadır.

 

 

Meta Trader 4 Çalışma Koşulları Dokümana erişmek için lütfen tıklayınız.

 

Raporlar Karda / Zararda Hesap Oran Tablosu için lütfen tıklayınız.

 

 

 • EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ, TAKAS VE TASFİYELERE İLİŞKİN ESASLAR

 

Emir İletimi, İşlemlerin Gerçekleştirilmesi ve Takas veya Tasfiyenin Nasıl Yapılacağı işlem yapılacak sermaye piyasası aracına ait ilgili çerçeve sözleşmeye istinaden belirlenmiş olup genel uygulama şu şekildedir:

 

Tanımlar:

 

Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu

Yatırım Kuruluşları Tebliği: III-39-1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ .

Elektronik İşlem Platformu: Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye sunulan ve Müşteri’nin internet, akıllı telefon, bilgisayar,  interaktif televizyon ve benzeri aygıtları kullanmak suretiyle elektronik ortamda Müşteri Hesapları’na erişimine ve Müşteri Hesapları ile ilgili işlem yapmasına, Emir iletmesine imkan veren, yazılı olmayan her türlü elektronik işlem platformu anlamına gelir.

Pozisyon Limiti: MÜŞTERİ’nin aynı dayanak varlığa bağlı tüm Türev Araç sözleşmeleri için alabileceği azami pozisyon miktarı anlamına gelir. 

 

 • Emirlerin İletimi

 •  

Müşteri tarafından verilen emirlerin Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER’a yazılı olarak iletilmesi esastır. Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER, müşteriden emri yazılı olarak aldığında, ilgili mevzuata uygun şekilde düzenleyeceği Müşteri Emir Formu’nun imzalı bir örneğini müşteriye vermekle yükümlüdür.

Müşteri, dilerse emirlerini Sanko Yatırım’a sözlü şekilde de iletebilir. Müşterilerden seanstan önce veya seans sırasında telefon, faks, ATM kayıtları, elektronik ortamda ya da benzeri şekillerde müşteri imzası olmaksızın emir alınabilir. Bu emirlerin tümü Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca sözlü emir niteliğindedir. Bu şekilde sözlü olarak alınan emirler, aşağıdaki esaslara tabiidir:

 1. Sözlü emirlerde Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun şekilde “Müşteri Emir Formu” düzenleyecek ve müşterinin talebi olması halinde, müşteriye emir alınış numarası verecektir.
 2. Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER, herhangi bir sözlü emiri uygulamadan önce yazılı olarak teyit edilmesini istemek hakkına sahiptir.
 3. Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayıt altına alınmış olan bu sözlü emirlere ilişkin olarak herhangi bir ihtilaf halinde, müşterinin onayını içeren bu kayıtlar, ilgili işlemlerin delili olarak kabul edilir.

Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER tarafından telefon ile alınan müşteri emirlerine ilişkin ses kayıtlarının, faks yoluyla alınan emirlere ilişkin talimatın ve gün içinde faks ile iletilen tüm emirlerin Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER’a ulaştığı tarih ve zaman bilgilerini içeren toplu dökümün, internet üzerinden alınan emirler de dahil her ne türlü olursa olsun elektronik ortamda diğer şekillerde alınan emirlerde tarih, zaman ve müşteri bazında olmak üzere emri ileten müşterilere ilişkin IP (Internet Protokol) numaraları kayıtlarının, emri veren kaynağı gösterecek şekilde gerekli elektronik log kayıtlarının, emri alan yatırım kuruluşlarınca tutulması ve elektronik ortamda tutulan verilerin gerektiğinde yazılı hale dünüştürülebilecek şekilde tutulması zorunludur.

Alım veya satım emri vermesine rağmen herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğini iddia eden müşteri, emri verdiğini ispatla yükümlüdür.

Yazılı ve sözlü olarak alınan tüm emirlerde, müşterinin talebi halinde emrin alınması sırasında müşteriye emir alınış numarasının verilmesi zorunludur.

Sanko Yatırım’ın sermaye piyasası faaliyetleri dolayısıyla aldığı ve ürettiği elektronik olanlar da dahil her türlü belgeyi, gerçekleşip gerçekleşmemesine bakılmaksızın müşteri emirlerine ilişkin tüm emir formlarını, elektronik ortamda alınan emirleri ve bu emirleri ve bu emirlere ilişkin belgeler ile faks kayıtlarını düzenli ve tasnif edilmiş bir biçimde mevzuatta belirlenen süre ile saklamaları zorunludur. Ses kayıtları için saklama süresi yine mevzuatta belirtilmiştir.

 

 • Emirlerin Gerçekleştirilmesi

 •  

Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER, müşterinin fiyat, maliyet, hız, takas, saklama, karşı taraf ve benzeri hususlardaki tercihlerini göz önüne alarak emir gerçekleştirme politikası çerçevesinde müşteri için mümkün olan en iyi sonucu verecek şekilde özen ve sadakat borcu çerçevesinde emirleri yerine getirir.

Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER, müşteri tarafından verilmiş olan bir emri işleme koymak istememesi halinde, söz konusu emrin işleme konulmasının reddedildiğini, gerekçesi ile birlikte derhal en seri haberleşme vasıtasıyla müşteriye bildirmekle yükümlüdür. 

Müşterinin hesaplarında yapılan işlemler, işlemlerin yapılmasını takiben aynı anda müşteri tarafından Elektronik İşlem Platformu üzerinden görüntülenebilecektir. Ancak bu durum, müşteri hesabının bakiyesi ve/veya Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER aracılığıyla gerçekleştirilen işlemler hakkında her zaman bilgi alma hakkını ortadan kaldırmaz.

Müşteri, Çerçeve Sözleşme ekinde  yazılı olarak aksine bir talimat vermedikçe, Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER, sermaye piyasası mevzuatının gerektirdiği tüm raporları, her takvim ayının son gününü takip eden 7 (yedi) gün içerisinde Müşteri Bilgi Formu’nda belirttiği elektronik posta adresine e-posta yoluyla gönderecektir. Müşteri tarafından herhangi bir işlem yapılmayan aylar için bu raporların gönderilmesi zorunlu değildir. Müşterinin, hesap ekstrelerinin iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesini talep ettiği hallerde, gönderi masrafları müşteri tarafından karşılanır.

Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER’ın emir iletimine aracılık yapacağı İşlemlerde, Sermaye Piyasası Mevzuatı’na uygun olarak müşteriye yapılacak bildirimlerin süresi içerisinde ve usulüne uygun şekilde yapılmasından, lehine faaliyet gösterilen yetkili kuruluş sorumludur. Ancak müşterinin talebi halinde, hesapların açılması ve emirlerin iletilmesi ile sınırlı olmak üzere ilgili bilgi ve belgeler Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER tarafından müşteriye ibraz edilecektir.

 

 • Gerçekleştirilen Emirlerin Tasfiyesi 

 

Hisse Senedi İşlemlerinde

Sermaye Piyasası Araçlarına ilişkin olarak verilen alım emirlerinde, müşteri, Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER’ın verdiği hizmetlerden doğan kurtaj, komisyon, hizmet bedeli ve benzeri her türlü alacağı da dahil olmak üzere bu işlem için ödenmesi gereken bedelin tamamını müşteri hesabında bulundurmakla yükümlüdür. Ancak Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER, tamamen kendi takdir ve değerlendirmesine bağlı olarak müşteriye açacağı belirli limitler dahilinde, işlem karşılığı bedel tamamen veya kısmen müşteri hesabında bulunmuyor olsa dahi, müşterinin alım emrini işleme koyabilir. Bu halde söz konusu alım emrinin işleme konulmasından kaynaklanan sorumluluk müşteriye aittir ve müşteri, işleme konulan İşlemden dolayı doğan ücret ve sair giderlerin tamamını takas süresi içerisinde karşılamakla yükümlüdür.

Müşterinin satım emirlerinde ise, müşteri, emri verdiği anda satıma konu Sermaye Piyasası Aracı’nı müşteri hesabında bulundurmak zorundadır. Ancak Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER, tamamen kendi takdir ve değerlendirmesine bağlı olarak müşteriye açacağı belirli limitler dahilinde, işlem karşılığı Sermaye Piyasası Aracı tamamen veya kısmen müşteri hesabında bulunmuyor olsa dahi, müşterinin satım emrini işleme koyabilir. Bu halde müşteri, en geç Takasbank tarafından belirlenen takas tarihi ve saati itibarıyla satışa konu Sermaye Piyasası Aracı’nı müşteri hesabı’nda bulundurmakla yükümlüdür.

 

VİOP İşlemlerinde

VIOP’da işlem gören sözleşmelerin takası Takas Merkezi olarak belirlenen Takasbank tarafından yapılmaktadır. Takas; Borsada gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkan sorumlulukların Takasbank’ın, alıcı (uzun pozisyon sahibi) karşısında satıcı (kısa pozisyon sahibi), satıcı karşısında alıcı konumuna geçmesi suretiyle ilgili mevzuat çerçevesinde Takasbank Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Takas Merkezi Uygulama Esaslarına ve BİAŞ Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyaysası (VİOP) Uygulama Esaslarına bağlı olarak yerine getirilmektedir.

BİST Türev Sözleşmeleri, Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak Günlük Uzlaşma Fiyatları üzerinden güncellenir ve müşteri hesaplarına yansıtılır. Müşteri hesaplarının güncellenmesi neticesinde elde edilen kârlar müşteri tarafından çekilebileceği gibi müşterinin Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER nezdindeki hesabında da bırakılabilir. 

 

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde

Müşteri, açık pozisyonlarını pozisyon kapatma yoluyla kapatarak karını/zararını realize eder. Müşterinin açık pozisyonlarını kısmen kapatması mümkündür.

Müşteri, açık pozisyonun kapatılması talimatını verdiği anda Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER açık pozisyonu tasfiye ederek oluşan kârı ve zararı kaydi olarak kendi nezdindeki müşteri hesaplarına yansıtacaktır. Müşterinin işlem neticesinde kâr elde etmesi ve bu kârı pozisyonunu kapatarak tahsil etmek istemesi durumunda, Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER, kâr tutarını ve taminatı pozisyonun kapatılması talimatını izleyen en çok 3 (üç) iş günü içerisinde müşteri tarafından bildirilen banka hesabına yatıracaktır. Bu esaslar müşterinin sadece karını tahsil etmek istemesi halinde de uygulanır. Ödemelerin ABD Doları cinsinden yapılması esastır. Ancak müşteri nakdi varlıklarını, Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER tarafından uygun görüldüğü takdirde ABD Doları haricinde farklı bir para birimi cinsinden çekebilir. Bu durumda, bu varlıklar Elektronik İşlem Platformu’nda oluşan anlık döviz kurları üzerinden ilgili para birimi cinsine dönüştürülür.

Müşteri, Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER tarafından uygun görülmesi halinde, açık pozisyonunu kapatmadan Yayılma Pozisyonu alabilir. 

 

İşlem Teminatlarının Teslim Esasları

Müşteri alım veya satım emri vermişse, nakit işlem teminatları’nı işlem öncesinde Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER’un banka hesaplarına yatırmakla, nakit dışı teminatları ise Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER’a virmanlamakla yükümlüdür. Verilen alım veya satım emrinin yerine getirilmemesi ve akabinde söz konusu nakdi tutarın müşteri tarafından talep edilmesi halinde, masrafları müşteriye ait olmak üzere, müşterinin Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER’a bildirdiği banka hesabına ödenebilir. Alım veya satım emrinin yerine getirilmesi durumunda ise, müşterinin işlem öncesinde teminat olarak yatırmış olduğu tutar alım veya satım miktarından mahsup edilir. müşterinin bu işlem neticesinde bakiye borcunun kalması halinde Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER, söz konusu tutarı Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda belirtilen süre dâhilinde ödemesini müşteriden isteyebilir.

 

Pozisyon Limitinin Aşılması

Müşterinin Pozisyon Limiti’ni aştığı hallerde, Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER tarafından müşteriye elektronik ortamda, telefon, elektronik posta veya faks ile limiti aşan pozisyonları kapatması için derhal bildirimde bulunur. Müşteri bildirimde belirtilen süre içerisinde pozisyon azaltıcı işlemleri yapmakla yükümlüdür. Müşteri, belirtilen süre içerisinde pozisyon azaltıcı işlemleri yapmadığı takdirde Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER’un müşterinin limiti aşan pozisyonlarını re’sen kapatabileceğini, kapatılan pozisyonların Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER tarafından belirleneceğini ve pozisyonların kapatılması nedeniyle oluşacak zararlardan müşterinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

 

Kurtaj Bedeli ve Komisyonlar

Müşteri, Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER’ın, belirleyeceği kurtaj ve komisyon oranlarını uygulayacağını ve bu uygulama neticesinde hesaplanacak tutarları Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER’a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER, müşterinin aleyhine olacak şekilde kurtaj ve komisyon oranlarında meydana gelen değişiklikleri müşteriye yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Müşteri, söz konusu oranlara ilişkin değişiklikleri kabul etmediğini ve/veya Sözleşme’yi fesh etme hakkını kullanmak istediğini Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER’a, değişikliğin kendisine tebellüğ tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde bildirmez ise, söz konusu değişikliğin tebellüğ tarihinden itibaren 5’inci (beşinci) iş gününün bitiminde uygulanmaya başlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER’ıun komisyon oranlarını müşteri lehine tek taraflı olarak değiştirme hakkı saklıdır. 

 

 

 

 

 • EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKALARI

 •  

Madde 1. Amaç  

Bu doküman, Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş.’de İşlem Aracılığı Birimi ve Portföy Aracılığı Biriminin emir gerçekleştirme politikalarını belirler

 

Bu süreçte görev alan tüm personel, faaliyet alanlarımızla ilgili T.C Kanunlarını, Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğ ve ilke kararlarını, Kaldıraçlı İşlemlere ilişkin SPK mevzuatı ile şirket politika ve prosedürlerini bilmek ve istisnasız uygulamakla yükümlüdür. 

 

Madde 2. Mevzuata Uygunluk 

 

Bu politika Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri V No:68 Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği, Seri: III No: 39.1 sayılı

Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği ve Seri: III No: 37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca oluşturulmuştur

Aracılık faaliyetleriyle ilgili olarak; bu politikada belirtilen hususlar dışında hangi tür sermaye piyasası aracı için aracılık yapılıyorsa o sermaye piyasası aracına ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulacaktır

Bu politika, iş akış prosedürleri ve sirkülerde belirtilen görevler ve sorumluluklarla ilgili en güncel tarihli organizasyon şemasındaki görev tanımları dikkate alınacaktır

Madde 3- Emir Gerçekleştirme Politikaları 

 

1. İşlem Aracılığı Faaliyet İzniyle ilgili olarak; 

 

İşlem aracılığı faaliyetinde emir iletimi; aracı kurum exapi hatları, uzaktan erişim makineleri ve Borsa’da bulunan terminalimizdeki broker aracılığıyla ilgili borsaya yapılacaktır

Kurumumuzda işlem yapacak bütün müşterilerin işlem yapacağı sermaye piyasası aracına ait sözleşmeyi, ilgili risk bildirim formlarını ve diğer sözleşme eklerini imzalamış olması ve hesap açmaya ilişkin iş akış prosedürlerinde belirtilen prosedürlere uygun olarak bir hesabının açılmış olması ve işlemlerini o hesap üzerinden yapması gerekir. Aşağıdaki emir iletim ve gerçekleştirme süreçleri bu şartları sağlayan müşterilere uygulanacaktır.

1.a Yurtiçi ve Yurtdışında Pay Piyasasında Yapılacak İşlemler: 

 

Emir Girişleri 

 

Müşteriler emirlerini seanstan önce veya seans sırasında şu yollarla gönderebilirler: 

1. Telefon ve faks yoluyla emir iletebilir;

Bunlar sözlü emir niteliğindedir. Telefon emri veren müşteri ile müşteri temsilcisi ve müşteri temsilcisi ile brokerler arasında geçen tüm telefon görüşmelerinin kayıtlı olması şarttır.Sözlü emirlerde ilişkin ses kayıtları kurum tarafından emir tarihinden sonra gelen takvim yılı başından itibaren 2 sene süreyle saklanır. Bunun sağlanmasından Bilgi İşlem Bölümü sorumludur. Faks yoluyla iletilen emirlere ilişkin talimatın, faks cihazı tarafından otomatik olarak yazılan, göndericinin faks numarası, tarih ve zaman bilgilerini kapsaması zorunludur

 

2. Internet aracılığıyla emir iletebilir; 

Web sitesi, mobil uygulamalar ve veri dağıtım firmalarının platformları üzerinden girilen emirler bu kapsamdadır. Internet üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve müşteri bazında olmak üzere emri ileten müşterilere ilişkin IP (Internet Protokol) numaraları kayıtlarının; her ne türlü olursa olsun elektronik şekillerde alınan emirlerde emri veren kaynağı gösterecek şekilde gerekli elektronik log kayıtları tutulacaktır.

 

Yazılı ve sözlü olarak alınan tüm emirlerde, müşterinin talebi halinde emrin alınması sırasında müşteriye emir alınış numarasının verilmesi zorunludur.

Alınan yazılı veya sözlü tüm müşteri emirleri bilgisayar ortamında düzenlenmiş olan "Müşteri Emri Formu"na müteselsil sıra numarası izleyecek şekilde kaydedilecek, bu formlar esas alınarak seans öncesinde alınan tüm müşteri emirleri, kurum merkezinde bilgisayar ortamında düzenlenen ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri V No:6 Aracılık Faaliyetinde Belge Ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğinin 6 numaralı ekinde yer alan "Seans Takip Formu"na zaman önceliğine göre otomatik olarak kaydedilecektir. Borsa'da seans sürerken alınan emirler de aynı şekilde "Seans Takip Formu"na seans esnasında aktarılacaktır. Zaman önceliği esasına uyulmasını teminen, tüm emirler alınış zamanına göre sıralanacaktır. Bu şekilde kaydedilen müşteri emirleri, yerine getirilmek üzere Borsa’ya iletilecektir

 

Kurumun kendi nam ve hesabına yapacağı alım ve satımlar da yukarıdaki esaslara göre izlenecektir.

Alım veya satım emri vermesine rağmen herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğini iddia eden müşteri, emri verdiğini ispatla yükümlüdür.

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri V No: 6 Aracılık Faaliyetinde Belge Ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ’de yer alan belge kayıt düzeniyle ilgili yapılan düzenlemelere uyulacak, bu dökümanlar Takas, Operasyon ve Saklama biriminde saklanacaktır. Gerçekleşip gerçekleşmemesine bakılmaksızın müşteri emirlerine ilişkin tüm "Müşteri Emri Formları", elektronik ortamda alınan emirlere ilişkin belgeler ile faks kayıtları ve internet de dahil olmak üzere elektronik ortamda alınan müşteri emirlerine ilişkin elektronik kayıtlar düzenleme tarihinden itibaren 5 yıl süreyle saklanacaktır. Sözlü emirlerde ilişkin ses kayıtları emir tarihinden sonra gelen takvim yılı başından itibaren 2 sene süreyle saklanacaktır.Saklanması gereken belge ve kayıtlardan ihtilaflı olanların yukarıda belirtilen süre ile kayıtlı olmaksızın ihtilaf sonuçlanıncaya kadar muhafazası zorunludur

 

Müşterilerden yazılı emir alındığında ise müteselsil sıra numaralı "Müşteri Emri Formu"ndan en az iki örnek düzenlenecek ve formun imzalı bir örneği müşteriye verilecektir

 

1.b Türev Piyasalarda Yapılacak İşlemler: 

 

(1). Yurtiçi Türev Araçlar:

 

Emir Girişleri

 

Müşteriler emirlerini seanstan önce veya seans sırasında şu yollarla gönderebilirler: 

 

1. Telefon ve faks yoluyla emir iletebilir; Bunlar sözlü emir niteliğindedir. Telefon emri veren müşteri ile müşteri temsilcisi ve müşteri temsilcisi ile brokerler arasında geçen tüm telefon görüşmelerinin kayıtlı olması şarttır. Sözlü emirlerde ilişkin ses kayıtları kurum tarafından emir tarihinden sonra gelen takvim yılı başından itibaren 2 sene süreyle saklanır. Bunun sağlanmasından Bilgi İşlem Bölümü sorumludur. Faks yoluyla iletilen emirlere ilişkin talimatın, faks cihazı tarafından otomatik olarak yazılan, göndericinin faks numarası, tarih ve zaman bilgilerini kapsaması zorunludur.

 

2. Internet aracılığıyla emir iletebilir; Web sitesi, mobil uygulamalar, veri dağıtım firmalarının platformları ve Tradexpress yazılımı üzerinden girilen emirler bu kapsamdadır. Internet üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve müşteri bazında olmak üzere emri ileten müşterilere ilişkin IP (Internet Protokol) numaraları kayıtlarının; her ne türlü olursa olsun elektronik şekillerde alınan emirlerde emri veren kaynağı gösterecek şekilde gerekli elektronik log kayıtları tutulacaktır.

Telefonla alınan emirlerin müşterinin telefondaki kişi olduğundan emin olunduktan sonra alınması ve mutlaka kayıtlı telefondan alınması gerekmektedir. 

Emir formu, müteselsil sıra numarası ile Seri V, No:51 Aracı Kuruluşların Türev Araçların

Alım Satımına Aracılık Faaliyetlerinde Düzenleyecekleri Belgeler Ve Kayıt Düzeni Hakkında

Tebliğ Madde 5’te öngörülen aşağıdaki bilgileri taşıyacaktır:

-Kısa yada uzun pozisyon olduğu,

-Sözleşmenin tipi (vadeli işlem sözleşmesi veya opsiyon sözleşmesi olduğu),

-Opsiyon sözleşmesi ise alım yada satım opsiyonu olduğu,

-Ters işlem (T) veya yeni bir pozisyon açmak (YP) istendiği,

-Sözleşme adedi,

-Sözleşmenin tanımı,

-Fiyat ve emir türü,

-Emrin geçerlilik süresi,

-Emrin verildiği seans,

-Hesap tipi (müşteri, global hesap vs.),

-Müşteri hesap numarası,

-Tarih ve zaman,

-Müşterinin ad-soyadı yada unvanı ile imzası,

-Emri alan aracı kuruluş görevlisinin adı,soyadı veimzası,

-İşlem yapılacak borsa, Pazar ve takas kurumu,

-İşlem yapılacak para birimi (Türk Lirası, ABD Doları ve diğer)

-Emirlerde fiyat ve miktar veya bunların belirlenme şekli ile emrin geçerlilik süresi

hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde açıkça yer alır

Emir formları müteselsil sıra numarası taşıyacak şekilde düzenlenir.  

Emrin Borsa’ya iletilmesinden sonra Borsa yönetmeliği çerçevesinde yapılabilecek değişiklikler dışında emir değiştirilemez veya geri alınamaz

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri V No: 51 sayılı Aracı Kuruluşların Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetlerinde Düzenleyecekleri Belgeler Ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ ve Seri V No: 6 sayılı Aracılık Faaliyetinde Belge Ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğinde yer alan belge kayıt düzeniyle ilgili yapılan düzenlemelere uyulacak, bu dökümanlar Takas, Operasyon ve Saklama biriminde saklanacaktır. Gerçekleşip gerçekleşmemesine bakılmaksızın müşteri emirlerine ilişkin tüm "Müşteri Emri Formları", elektronik ortamda alınan emirlere ilişkin belgeler ile faks kayıtları ve internet de dahil olmak üzere elektronik ortamda alınan müşteri emirlerine ilişkin elektronik kayıtlar düzenleme tarihinden itibaren 5 yıl süreyle saklanır. Sözlü emirlerde ilişkin ses kayıtları emir tarihinden sonra gelen takvim yılı başından itibaren 2 sene süreyle saklanır. Saklanması gereken belge ve kayıtlardan ihtilaflı olanların yukarıda belirtilen süre ile kayıtlı olmaksızın ihtilaf sonuçlanıncaya kadar muhafazası zorunludur. Elektronik kayıtlar ve ses kayıtlarının muhafazasından Bilgi İşlem Birimi, diğer belge ve kayıtların saklanmasından ise Takas, Operasyon ve Saklama Birimi sorumludur

 

Müşterilerin verecekleri alım satım emirleri, aşağıda belirtilen risk kontrolleri sonrasında kabul edilmeyebilir. Bu durumda derhal müşteriye bilgi verilmesi gereklidir.

Emir formu risk kontrolleri,   

a)Müşteri ve Kurum bazında pozisyon limiti kontrolü

b)Müşteriye limit tanımlanmış ise, limit bazında kontrol

c)Başlangıç teminatının kontrolüdür.

Kabul edilen emirler için en az iki nüsha halinde emir formu düzenlenir, yazılı emirlerde bir nüshası emri veren müşteriye verilir. Diğer nüshası, Takas, Operasyon ve Saklama Birimince saklanır

Müşterilerden alınan emirlerin geçerlilik süresi müşteri ile serbestçe belirlenmekle birlikte borsaya iletilen emirlerin Borsada geçerlilik süresini Borsa belirler veya bu sürenin emri veren tarafından belirlenmesine imkan sağlayabilir. Bu durumda emirler, emri verenin talebi doğrultusunda günlük olarak veya belirli bir tarihe kadar geçerli olarak verilebilir

Emirlerin belirlenen süre içerisinde gerçekleşmemesi durumunda emirler geçerliliklerini kendiliğinden yitirir.. 

 

Emir Büyüklükleri

 

Borsada işlem gören bütün sözleşmeler ana pazarda kote edilirler. Bir defada girilebilecek pasif emir büyüklüğü Borsa tarafından iletilen esaslar çerçevesinde belirlenir. Belirli büyüklüğün üzerindeki alım satım emirleri özel emir pazarında işlem görür

Emrin Fiyat ve Miktar Belirlenme Şekilleri: 

 Müşteri emirlerinde alım veya satım fiyatları “piyasa fiyatlı”, “limitli”, “uzlaşma fiyatlı” yada “zarar durdurmalı” olmak üzere dört türlü belirlenebilir

a)Piyasa Fiyatlı Emir: Piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlayarak alım veya satım yapılmasını öngören emirdir

b)Limitli Emir: Alım veya satımın müşteri tarafından belirlenmiş sabit bir fiyattan gerçekleştirilmesini öngören emirdir. Limitli alım emrinde, piyasa fiyatından veya piyasa fiyatının altındaki fiyattan; limitli satım emrinde ise piyasa fiyatından veya piyasa fiyatının üstündeki fiyattan işlem yapılabilir.

c)Uzlaşma Fiyatlı Emir: İlgili günde oluşan uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek üzere verilen emirdir

d)Zarar Durdurmalı Emir: Mevcut bir pozisyonla ilgili olarak piyasadaki fiyatların aleyhte gelişmesi halinde, zararın sınırlandırılması amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir düzeye ulaşması halinde piyasa fiyatlı veya limitli emir haline gelen emir türüdür. Müşteri emirlerinde yukarıda sayılanların dışında da fiyat belirleme yöntemleri kullanılabilir

 

Gerçekleşen Emirlerin Tasfiyesi

 

Emir alım aşamasında yapılan kontrollerin ardından belirtilen kriterleri karşılamayan emirler borsaya iletilmez. Bu kriterleri taşıyan gerek Müşteriler gerekse portföy için verilen emirler, ‘Türev Piyasalar Emir Takip Formu’ na alınış sırasına göre kaydedilir. Bu formda verilen sıra numarası müşterinin talep etmesi halinde müşteriye bildirilir. Emirler borsaya ‘zaman’ önceliği gözetilerek iletilir. Belirli bir işlem tarihi veya fiyat için koşul taşımayan emirler, diğer emirlere göre daha önceliklidir. Zaman önceliği ve koşullar açısından eşitliğin söz konusu olduğu emirler arasında, müşteri emirleri, aracı kuruluşun kendi portföyü için verdiği emirden önce borsaya iletilir. Seans bitiminde gerçekleşen emirler ‘Türev Piyasalar Emir Takip Formu’ndaki ilgili bölüme işlenir. Borsaya iletilmeyen emirler ile gerçekleşen emirler farklı formlara kaydedilir. Geçerlilik süresi bir günden uzun emirlerden verildiği gün gerçekleşmeyenler, izleyen günlerde ‘Türev Piyasalar Emir Takip Formu’na kaydedilir.

Üretilen bu formlar seans bitiminde ilgili müşteri temsilcisi tarafından kontrol edilip imzalandıktan sonra birim yöneticisi tarafından da imzalanarak operasyon servisine teslim edilir. Birim yöneticisinin aynı zamanda müşteri temsilcisi olması durumunda formların yalnızca birim yöneticisi tarafından imzalanması yeterlidir. “Emir Takip Formları” temsilci bazında, “Müşteri Emir Formları” müşteri hesap numarası bazında ayırıma tabi tutularak dosyalanır

Telefon ile alınan müşteri emirlerine ilişkin ses kayıtlarının; faks yoluyla alınan emirlere ilişkin talimatın ve gün içinde faks ile iletilen tüm emirlerin aracı kuruluşa ulaştığı tarih ve zaman bilgilerini içeren toplu dökümün; internet üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve müşteri bazında olmak üzere emri ileten müşterilere ilişkin IP (Internet Protokol) numaraları kayıtlarının; her ne türlü olursa olsun elektronik ortamda diğer şekillerde alınan emirlerde emri veren kaynağı gösterecek şekilde gerekli elektronik log kayıtlarının tutulması zorunludur. Bu formun her gün çıktısının alınarak o güne ait ordinoların arkasına eklenmesinden Takas, Operasyon ve Saklama Bölümü sorumludur 

 

Gerçekleşen emirler, müşteriye en geç gün sonunda bildirilir. Aynı gün, alınan ve satılan sözleşmelerin cins, miktar, fiyat veya primi ile müşteriye tahakkuk ettirilen komisyon ve gider karşılıklarını gösterecek şekilde düzenlenecek “Türev Araçları Alım Satım Teyit Formu” müteselsil numara taşıyacak şekilde düzenlenerek müşteriye gönderilir. Bu gönderimler Bilgi İşlem Birimi’nin sorumluluğundadır

 

İşlemlerin gerçekleşmesini takiben, gün sonunda ‘Türev Piyasalar İşlem Dağıtım Listesi’ düzenlenir. Türev piyasalar işlem dağıtım listesi gerçekleşen işlemlerin hangi müşteri için yapıldığını ve işlem fiyatını izlemek amacıyla, her bir borsa ve piyasa için ayrı olmak üzere, her iş günü sonunda düzenlenir. Türev Piyasalar İşlem Dağıtım Listesi’nde en az; tarih, müşteri ismi, sözleşmenin tanımı, alım veya satım olduğu, işlem miktarı ve fiyatı, işlemin yeni pozisyon açmak için yapılıp yapılmadığı, işlemlerin korunma ve spekülatif amaçlı olduğu belirtilir. Bu bilgileri taşıyan bir belgenin takas kurumu veya borsa tarafından düzenlenmesi halinde, bu belgenin Kurum tarafından hazırlanması zorunlu değildir.

 

Türev Piyasalar İşlem Dağıtım Listesi belge ve tarih sırası izleyecek şekilde saklanır; bu listedeki bilgiler sıralama işlemine izin verecek şekilde bilgisayar ortamına aktarılır. Türev Piyasalar İşlem Dağıtım Listesi, operasyon yetkilisi ve müşteri temsilcisine gönderilir. Hatalı hesap numarası, girilen işlemlerin gerçekleşip gerçekleşmediği ve ayrıca  

a)Müşteri ve şirket bazında pozisyon limiti kontrolü

b)Kurum, müşterisine limit vermişse, bu limit bazında pozisyon kontrolü

c)Teminat kontrolü yapılır.

 

Teminat tamamlama çağrısına uyulmaması veya Borsa yönetmeliğinde öngörülen diğer nedenlerle pozisyonları Kurum veya Borsa tarafından re’sen kapatılan müşterilere gerçekleştirilen işlemler hakkında Kurum tarafından ivedilikle bilgi verilir. 

 

(2). Yurtdışı Türev Araçlar: 

 

Emir Girişleri 

 

Emir iletimi genel olarak yurtdışı platform aracılığıyla müşterinin kendisi tarafından yapılacak olup, müşteri temsilcileri de platforma müşteriden kayıtlı telefonla, faks yoluyla ya da elektronik ortamda aldıkları emirleri iletebileceklerdir. Bunlar sözlü emir niteliğindedir. Telefon emri veren müşteri ile müşteri temsilcisi arasında geçen tüm telefon görüşmelerinin kayıtlı olması şarttır. Sözlü emirlere ilişkin ses kayıtları kurum tarafından emir tarihinden sonra gelen takvim yılı başından itibaren 2 sene süreyle saklanır. Bunun sağlanmasından Bilgi İşlem Bölümü sorumludur. Faks yoluyla iletilen emirlere ilişkin talimatın, faks cihazı tarafından otomatik olarak yazılan, göndericinin faks numarası, tarih ve zaman bilgilerini kapsaması zorunludur

 

Emirler, emri veren müşterinin talebi doğrultusunda günlük olarak veya belirli bir tarihe kadar geçerli olarak verilebilir

 

Emirlerin belirlenen süre içerisinde gerçekleşmemesi durumunda emirler geçerliliklerini kendiliğinden yitirir

 

Emirler borsaya ‘zaman’ önceliği gözetilerek iletilir. Belirli bir işlem tarihi veya fiyat için koşul taşımayan emirler, diğer emirlere göre daha önceliklidir. Zaman önceliği ve koşullar açısından eşitliğin söz konusu olduğu emirler arasında, müşteri emirleri, aracı kuruluşun kendi portföyü için verdiği emirden önce borsaya iletilir

 

Gerçekleşen emirler, müşteriye en geç gün sonunda bildirilir. Aynı gün, alınan ve satılan sözleşmelerin cins, miktar, fiyat veya primi ile müşteriye tahakkuk ettirilen komisyon ve gider karşılıklarını gösterecek şekilde düzenlenecek “Türev Araçları Alım Satım Teyit Formu” müteselsil numara taşıyacak şekilde düzenlenerek müşteriye gönderilir. Bu bildirimin yapılması Bilgi İşlem Birimi’nin sorumluluğundadır

 

1.c Borçlanma Araçları ve Repo –Ters Repo Piyasası işlemleri 

 

Müşteri hesaplarındaki her hangi bir emre konu olmamış gün sonu alacak bakiyelerinin değerlendirilmesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri V, No: 7 Menkul Kıymetlerin Geri Alma Veya Satma Taahhüdü İle Alım Satımı Hakkında Tebliğ’e uygun olarak, Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş. ile müşteri arasında akdedilen çerçeve sözleşmelerine istinaden, gün içinde herhangi bir müşteri emrine konu olmayan ve gün sonu itibarıyla alacak bakiye veren müşteri hesaplarındaki alacaklar, kurumun genel işletme politikaları ile müşterinin tercihleri doğrultusunda, hazine müdürlüğünce ters repo veya Takasbank para piyasasında, toplu olarak veya müşteri bazında değerlendirilir.

Müşteri bakiyelerinin Borsa İstanbul nezdindeki repo piyasasında ,Takasbank Para Piyasası, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası veya benzeri piyasalarda değerlendirilmesi işlemleri Hazine Müdürlüğünce gerçekleştirilir.

 

Ayrıca müşteri talimatına istinaden yapılan işlemlerde: 

- Müşteri Temsilcileri tarafından alınan müşteri talimatlarında, öncelikle hesap bilgileri ve hesap bakiyesi kontrol edilir. 

- Müşteri işlem talepleri, Hazine Bölümüne iletilir. Müşteri emrini direkt Hazine bölümünü arayarak da gerçekleştirebilir. Emirler sadece kayıtlı telefonlardan alınacaktır.

- Müşteri adına yapılacak işlemlerdeki alt limit, Hazine Bölümü tarafından belirlenir.  

- Müşteriye, piyasa hakkında genel bilgi verilerek, müşteriden borsaya iletmek üzere fiyat bilgisi istenir. Müşteriden alınan emir Hazine Birimi tarafından Otas yardımı ile direkt piyasaya iletilir. Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER, kendi tahvil portföyünden satışı nadir olarak gerçekleştirilir. İşlem teyidleri yine müşteriye dönülerek iletilir. 

 

2. Portföy Aracılığı Faaliyet İzniyle ilgili olarak; 

 

Kurumumuzda portföy aracılığı faaliyeti; 

1. KAS işlemlerini,

2. CFD işlemlerini,

3. Tezgahüstü paylar, diğer menkul kıymetler, paya dayalı türev araçlar, pay endekslerine dayalı türev araçlar ve diğer türev araçları Kapsayacaktır

 

2.a KAS ve CFD işlemleri: 

 

1.Müşterilerin Gruplandırılması 

Portföy aracılığı faaliyetinde genel olarak aşağıda yazılan esaslar geçerli olup, ayrıca Meta Trader platformunda kurum tarafından belirlenen kontratlarda book edilecek müşteriler için müşteri bazında ayrı bir grup oluşturulacaktır. 

2. Pozisyon ve Risk Takibi 

Book edilecek müşterileri için oluşturulan gruptaki müşterilerin ve diğer diğer müşterilerin pozisyonları ve riskleri yine bu grubu takip eden bir Meta Trader Manager programı vasıtasıyla takip edilecektir.  

3. Emir İletimi ve Gerçekleştirilmesi 

 

-Emirlerin Kaldıraçlı Alım Satım Sistemine İletilmesi İşlem Esasları : 

 

a) Emirler MetaTrader 4 sistemi aracılığıyla müşterinin kendisi tarafından veya vereceği talimat ile KAS birim personeli tarafından iletilir. 

Müşterinin telefon aracılığıyla ya da aracı kurum seans salonunda Kaldıraçlı alım satım emrinin iletilmesi süreci , Müşteri temsilcisi tarafından, müşteriden işlemlere ilişkin olarak talimat alınmasıyla başlar. Talimat: 

 Müşteri seans odasında ise bizzat kendisinden,

Müşteri seans odasında değil ise telefon ile alınır.

Ancak kayıtlı olmayan telefonlardan hiç bir şekilde emir alınamaz, iletilemez.

Müşteriden alınan talimatta;

Müşterinin adı, soyadı ve işlemin tarihi,

Satılması istenen varlığın adı ve miktarı,

Müşterinin satmaya razı olduğu en yüksek fiyat (fiyat kısmı boş bırakılmışsa emrin en iyi fıyatla verildiği sonucuna varılmaktadır),

Piyasa henüz söz konusu fiyatı görmediyse emrin ne kadar süre için geçerli olduğu bilgilerinin yer alması gerekir.

b) Müşteri temsilcisi, müşterinin emirlerini aldığında hesabındaki teminatını kontrol eder. Eğer uyumsuzluk nedeniyle sistem işleme izin vermiyorsa, müşteriyi uyararak teminat miktarları ile ilgili bilgi verir. Gerekiyorsa yeni bir talep girişi yapar.

c) Müşteri temsilcisi talimatta bulunan bilgileri, MetaTrader 4 üzerinden sisteme girer. Sistemden emrin gerçekleştiğine dair çıktı alır. Alınan çıktıyı hem kendisi imzalayarak, hem de müşteriye imzalatarak, bir nüshasını müşteriye teslim eder, bir nüshasını da klase edilmek üzere saklar. Eğer müşteri fiziken şube/acente'de değilse, Müşteri temsilcisi MetaTrader 4 üzerinden direkt olarak emir girişi yapmak suretiyle emri yazılı hale dönüştürür.

d) Sisteme girişi yapılan emirlerin, iptal ve düzeltilmesine ilişkin istekler emir gerçekleşmeden yapılması koşuluyla mümkündür. 

İptal ve düzeltme işlemi MetaTrader 4’te yapılır. Düzeltme işlemleri emrin önceki halinin görülmesini engellemeyecek şekilde çizilerek yapılır, karalama yapılması halinde Müşteri temsilcisi müşteriden yeni emir formu doldurmasını talep eder. Bu durumda müşteri yeni bir emir formu doldurarak imzalar ve Müşteri Temsilcisi 'ne iletir. Alınan emir formu Müşteri temsilcisi tarafından imzalanır, bir nüshası müşteriye verilir, diğer nüshası da klase edilmek üzere saklanır. Eğer müşteri talimatı telefon ile alınmışsa, sistem üzerinde düzeltme yapılması yeterlidir. 

Gerçekleşmiş emirler ise Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri III,No:37 Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca aracı kurumlar tarafından iptal edilemez veya değiştirilemez. Ancak;

a) İtiraz üzerine müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,

b) İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan müşteri mağduriyetinin giderilmesi amacıyla,

c) Müşteri emrinin alınması sonrasında, aracı kurumun söz konusu emre ilişkin olarak başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonun karşı tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, emir iptali veya fiyat değişikliği yapılabilir.

Aracı kurum, yukarıdaki (b) bendi kapsamında bir işlem tesis etmek isterse, teknik sorundan olumsuz olarak etkilenmiş olan tüm müşteriler için söz konusu uygulama gerçekleştirilir. Yukarıdaki(c) bendi kapsamında bir emir iptali veya fiyat değişikliği gerçekleştirilmesi halinde ise, ilgili müşterilere gerekçesi ile birlikte en seri iletişim aracıyla bildirim yapılır. 

-Bekleyen emirlerin hangi koşullar altında iptal edilebileceğine veya fiyatlarının değiştirilebileceğine ve müşteri hesaplarının hangi koşullarda işleme kapatılabileceğine ilişkin hususlar çerçeve sözleşmede belirlenir.

Müşterilerin emir iletimi yukarıda belirlenen esaslara göre yapılacak olup, kurum tarafında bridge üzerinde yapılan tanımlamayla book edilecek müşteriler için oluşturulan gruba ait tüm emirler likidite sağlayıcı kuruma iletilmeyip, kurum üzerinde bırakılacaktır. Herhangi bir hedge işlemi yapılmayacaktır. Müşteri pozisyonunu kapattığında kurum üzerindeki pozisyonda kapanmış olacaktır.

 

2.b Tezgahüstü İşlemler:

 

 Tezgahüstü opsiyonlar standart olmayıp özellikleri alıcı ile satıcı arasında belirlenir. Risk Yönetim programı vasıtasıyla hesaplanan ve onayları alınan pirim ve diğer şartlar üzerinde müşteriyle anlaşıldıktan sonra taraflar arasında yapılacak sözleşmeyle işlem yapılacaktır. Aşağıdaki sözleşme örneği hisse senedi üzerine call opsiyonu sözleşmesi olup, müşteriyle anlaşılacak şartlara göre yapılacak sözleşme bu örnek üzerinden hazırlanacak ve taraflar arasında imzalanacaktır.

 

HİSSE SENEDİ OPSİYON SÖZLEŞMESİ-CALL OPSİYONU 

 

Bu Sözleşmenin amacı Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş. ile “……………..” arasında aşağıda belirtilen tarihte gerçekleşen anlaşmanın şartlarını teyit etmektir. Bu sözleşmeyle ilgili işlemin şartları aşağıda belirtilmektedir :

 

İşlem Tarihi :

Alıcı : Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş

Satıcı : - Hesap No:

Opsiyon Konusu : Dayanak Varlık Alım (Call) Opsiyonu ( Hisse Senedi ALIM hakkı)

Opsiyon Tipi : AVRUPA

Dayanak Varlık Adı :

Dayanak Varlık ISIN Kodu :

Dayanak Varlık Adedi : ADET

Kullanım Fiyatı : - TL

İşlem Tutarı : - TL

Vade Sonu Tarihi : , Saat 18:00

Takas Tarihi :

Prim Ödeme Tarihi :

Takas Şekli : Fiziki teslimat

Opsiyon Primi : Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş Prim Ödeme Tarihinde TL Müşteri’ye prim olarak öder.

Açıklama : Vade tarihinde, alıcı, opsiyon bitiş saatinde opsiyon kullanma hakkını münhasır takdirine göre kullanabilir. Aksi durumda opsiyon kullanılmayacak ve değersiz olarak sona erecektir.

Opsiyonun kullanılması durumunda Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş takas tarihinde yukarıda belirtilen tutarda dayanak varlığı, kullanım fiyatı üzerinden Müşteriden alır, Müşteri de işlem tutarı kadar TL yi Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş‘den alır. Opsiyon kullanım saatine kadar kullanıldığına dair yapılacak her türlü bildirim, opsiyonun muhasebesinin takas tarihinde herhangi bir saatte yapılacağının teyididir. 

Hesaplama Tarafı : Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş’ dir.

Rehnedilen Teminat Tutarı ve Hesap No : Hissesi - Hesap no: 

Müşteri “Rehnedilen Teminat Tutarı ve Hesap No” kısmında belirtilmiş olan hesaptaki varlığı yukarıda detayları belirtilen işlem için Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş’ye gayrikabili rücu olarak rehnettiğini beyan ve kabul eder

Tarih :

Müşteri : Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş.

İmza : Yetkili İmza 

 

Yükümlülüklerin Gerçekleştirilmesi 

 

Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş.’nin opsiyon hakkını münhasır takdirine göre ve dilerse kullanması durumunda; Müşteri, gerçekleştirilen opsiyon alım/satım işlemi çerçevesinde Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş.’ye ödemesi gereken miktarı /dayanak varlığı en geç Takas Tarihi saat 09:00’e kadar, Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş.’niın bildireceği hesaba alacak kaydettirecektir. Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş. gerçekleştirilen vadeli dayanak varlık alım/satım işlemi çerçevesinde Müşteriye ödenmesi gereken meblağı / dayanak varlığı, Müşteri’nin bildireceği hesaba alacak kaydettirecektir. Müşteri takas günü ödeme yükümlülüğünü yerine getiremezse Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş. piyasa koşullarında Müşteri’nin yükümlülüğünü kapatmaya ve oluşacak zararı Müşteri’nin kendisine rehinli olup, üzerinde hapis hakkı bulunan her türlü teminatından ve/veya her türlü hak ve alacağından, kıymetli evrak ve Dayanak Varlık’ından karşılamaya ve teminatla bu hak ve alacakları takas ve mahsuba yetkilidir.

 

Müşterinin Bağımsız Hareketi 

 

Müşteri son derece profesyonel bir piyasada oluşabilecek bilcümle riskleri bilerek (ki bazen fiyat hareketi sonucu bu husus anaparayı da olumsuz etkileyebilecek nitelikte olabileceğini, beklenen getiriyi sağlayamayabileceğini, eğer söz konusu ise mevduatın çekilmesi kayıt ve şartlarını) ve bunların sonuçlarına katlanmayı kabul ederek ve bu hususta hiç bir itirazı olmayarak kendi nam ve hesabına hareket eder. Bu işleme girme kararını özgürce vermiştir. Bu işlemin kendisi için uygun olduğuna kendi değerlemesi ve muhtemelen ilgili danışmanlardan aldığı gerekli tavsiyelere dayanarak varmıştır. Müşterinin bu kararı yazılı ya da sözlü olarak bu işleme girme konusunda tavsiye olarak dahi nitelenebilecek diğer taraf olan Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş. ile hiç bir bilgi alışverişine dayanmamaktadır. Müşteri, Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş.’nin bu işlemin koşul ve şartları ile ilgili açıklama ve Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş.’nin ilettiği bilgilerin bu işleme girmek için yatırım tavsiyesi olmadığı konusunda mutabıktır

 

Değerlendirme ve Anlaşılma

 

Müşteri bu işlemin sonuçlarını kendi başına ya da profesyonel tavsiye yoluyla anlama ve değerlendirme kapasitesine sahip olarak, bu işlemin risklerini, koşullarını ve şartlarını anlar ve kabul eder. Ayrıca Müşteri bu işlemin risklerini alma finansal kapasitesine sahip olduğunu beyan eder 

 

Tarafların Statüsü

 

Diğer taraf olan Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş. bu işlem ile ilgili olarak bir vekil, temsilci, danışman ya da emanetçi (fiduciary) olarak hareket etmemektedir 

 

Diğer

 

Müşteri, iş bu sözleşme kapsamında yapılacak bilumum bankacılık işlemleri ile her türlü hesapları ve sermaye piyasası araçlarının alım ve/veya satışıyla ilgili olarak doğmuş ve doğacak Damga Vergisi, Banka Sigorta Muamele Vergisi, Kambiyo Gider vergisi, stopaj ve sair vergileri ile resim, harç, ceza ve de Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş.’nin tek taraflı olarak belirleyeceği ya da ilgili yasal düzenlemelerle belirlenecek masraf, komisyon ve ücreti peşin ödemeyi, kabul ve taahhüt eder. 

 

Temettü 

 

Taraflar opsiyon alan ya da satan tarafın vadeye kadar opsiyon işlemine konu dayanak varlık’a ilişkin olarak temettü dağıtılması halinde temettüye hak kazanmayacaklarını ve kullanım fiyatının temettü oranında düzeltilmeyeceğini kabul ve beyan ederler. Opsiyon işlemine konu olan dayanak varlık’ın vade içerisinde bedelli sermaye arttırımı yapması durumunda kullanım fiyatı ve dayanak varlık adedi bedelli faktörüne göre düzeltilecektir. Bedelli faktörü sermaye arttırımının yapıldığı gün açıklanan baz fiyatın bir önceki günü fiyata bölünmesi ile bulunacaktır.

 

Tarih :

Müşteri : Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş.

İmza : Yetkili İmza

İş bu Sözleşme, Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş. Türev Araçlar Çerçeve Sözleşmesi'nin (“Çerçeve Sözleşme”) ayrılmaz bir parçası olup, münhasıran işbu ek sözleşme ile girilen İşlem ile ilgili olarak ek sözleşme ile Çerçeve Sözleşme'nin hükümleri arasında herhangi bir uyuşmazlık olması durumunda iş bu ek sözleşme hükümleri öncelikle uygulanacaktır. Bu ek sözleşme ve Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş. Türev Araçlar Çerçeve Sözleşmesi 'nde hüküm bulunmayan hallerde Genel Kredi Sözleşmesi ve/veya Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş. Menkul Kıymet Alım Satım Çerçeve Sözleşmesi hükümleri uygulanır.

Tarih:

 

Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş.

 

Müşteri Adı Soyadı: 

 

Yetkili İmzalar Müşteri İmza 

 

 Madde 4- İşlem Yapılacak Kurumlar 

 

İşlem Aracılığı faaliyetleri kapsamında yurtdışı spot piyasa ve türev araçlarda İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile çalışılacaktır. İşlem Aracılığı ve Portföy Aracılığı faaliyetleri kapsamında işlem yapacağımız diğer araçlar için herhangi bir kurumla çalışılmayacak, ilgili borsalarda işlem yapılacaktır. Bu işlemler için Faaliyet Birimlerinin İşleyişine İlişkin İş Akış Prosedürlerindeki esaslara uyulacaktır.. Hedge işlemleri KAS ve CFD işlemlerinde FXCM Securities Limited ve CFH Clearing Limited aracılığı ile yapılacaktır. Portföy aracılığı faaliyetleri kapsamında yapılacak işlemlerde müşterilerin karşı tarafı Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş. olacaktır. Daha sonra anlaşma yapılacak kurum ve kurumlar olur ise mevzuat gereği Sermaye Piyasası Kurumu ile paylaşılacaktır.

 

Madde 5- Saklı Haklar

 

Bu politikada hükmü bulunmayan veya aykırı hükmü bulunan konularda, yürürlükteki Sermaye Piyasası Kanunu, Borsa Tebliğleri, diğer kurum prosedürleri, Takasbank yönergeleri ve diğer yasa hükümleri uygulanır. 

 

Madde 6- Yürürlük

 

Bu politika Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 11/06/2015 tarih ve 624 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.   

 

 

 • İŞLEM BİLDİRİM ESASLARI

 

 

İşlem platformu, yatırımcının kaldıraçlı alım satım için aktardığı teminat ve hesap bilgilerini gerçek zamanlı olarak yansıtmaktadır. Bu kapsamda yatırımcının riski, açık pozisyonları, teminata kullanılabilir varlık toplamı, nakit bakiyesi, teminat kullanım oranı, muhasebeleştirilmemiş işlemler, cari kar/zarar durumu ve hesap değeri gerçek zamanlı görüntülenebilmektedir. Elektronik işlem platformunda kullanıcı, kendi hesabına ait varlık giriş/çıkışlarını, pozisyon ve işlem raporlarını ve hesap üzerine yapılan tüm işlemlerin dökümünü kendi belirleyeceği tarih aralıklarında görüntüleme imkanına sahiptir.

 

Elektronik işlem platformunda emir giriş ekranında fiyat, geçerlilik süresi, işleme konu olan kıymet eşi, pozisyon değeri, vade, emir tipi, emir tutarı, işlem masrafı ve teminat ihtiyacı gibi bilgiler görüntülenebilmektedir.

 

Gün sonunda açık pozisyonlar netleşmektedir. Açık spot vadeli pozisyonlar gün aşırı taşındığı takdirde gün sonunda sistem tarafından kapatılır ve saat 00:01’de ilişkili faiz ve swap masrafları maliyete yedirilir.

 

Her işlemin yapıldığı günü izleyen iş günü içerisinde, bir önceki gün içinde alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde müşterilere bildirimde bulunulur.. Bildirimin yapılma şekli sözleşmede yazılı olan iletişim yoluyla  gerçekleştirilir.

 

Yatırımcılara yapılacak aylık bildirimlerde, ilgili dönem içerisinde, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve miktar, kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına, aracı kurum nezdinde tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere, hesaba tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere, teminat durumlarına ilişkin bilgilere  anlaşılır ve açık bir biçimde yer verilir.  Aylık bildirimlerin yazılı olarak yapılması ve bildirime ilişkin belgelerin ilgili dönemi izleyen 7 gün içerisinde yatırımcıların adreslerine taahhütlü olarak gönderilmesi esastır.

 

Yatırımcının yazılı talebinin  bulunması halinde, söz konusu bildirimler yatırımcı tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine günlük ve aylık sürelerde gönderilebilir ya da yatırımcıların sözkonusu  bildirimlere elektronik ortamda erişimine imkan sağlanabilir. Yazılı olarak talebi bulunan yatırımcılara günlük ve/veya aylık bildirim yapılmayabilir. Ayrıca, ilgili dönemde hesabında herhangi bir hareket bulunmayan yatırımcılara bildirimde bulunulmayabilir.

 

 

KISACA BİZ;

Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin vizyonu; en yeni teknolojiyle müşterilerine daha kaliteli hizmet sunmak, verimlilik artışı sağlamak ve uluslararası düzeyde kabul görmüş bir kalite ve hizmet seviyesine ulaşmak amacıyla Sanko Holding A.Ş. kurum genel politikaları ile sektöründe lider konumda ilerlemektir.

Sanko Forex

HIZLI İLETİŞİM

Adres :
Evren Mah. Gülbahar Cad. No:43/8 34544 Güneşli / İstanbul

Telefon :
0-212-410 05 01 (Pbx) / 0-212-410 05 05

SOSYAL MEDYA